Veel gestelde vragen

Hieronder treft u enkele van de veel door klanten gestelde vragen aan.

Beschermingsbewind is mogelijk voor mensen met problematische schulden of voor mensen die wegens een lichamelijke of geestelijke beperking niet in staat zijn om hun eigen vermogen te beheren. Het bewind zegt dus niets over de vermogenspositie van iemand, maar wel over het onvermogen om de eigen financiën te regelen. Beschermingsbewind wordt in principe aangevraagd door de klant zelf maar kan ook door familieleden (tot in de 4e graad) worden aangevraagd. Is er niemand die de aanvraag kan doen en is Bewindvoering toch noodzakelijk, dan kan een verzoek bij de officier van Justitie worden ingediend.

Een begroting is een overzicht van al uw geplande inkomsten en uitgaven. Het laat zien waaraan u denkt uw inkomen te gaan besteden. Om grip te krijgen op uw geld is inzicht in uw inkomsten- en uitgavenpatroon onmisbaar. Een begroting is altijd uniek. Ieder gezin maakt immers andere keuzen, vindt andere uitgaven belangrijk en geeft het geld op een andere manier uit.

Bij bankbeslag wordt dan beslag gelegd op uw bankrekening. Het hele saldo dat op het moment van beslag op uw bankrekening staat, gaat naar de deurwaarder. In tegenstelling tot loonbeslag, hoeft de deurwaarder geen rekening te houden met de beslagvrije voet. Betalingen die na het beslag op uw rekening binnenkomen vallen niet onder het beslag. Hiervoor is een vonnis van de rechter of dwangbevel noodzakelijk.

Beslag op loon, uitkering, vermogen, roerende of onroerende goederen is een dwangmiddel waarmee een schuldeiser de schuldenaar kan dwingen de betalingsverplichting te voldoen. Alleen een deurwaarder kan beslag leggen. Hij mag dat alleen als hij beschikt over een vonnis of een dwangbevel.

Bij beslag op loon of uitkering krijgt u altijd een bepaald gedeelte ervan wel uitbetaald, de ‘beslagvrije voet’. Deze beslagvrije voet bedraagt 90% van de bijstandsnorm inclusief vakantiegeld, met eventueel daarbij opgeteld een correctie van hoge woonlasten, kosten zorgverzekering en kindgebonden budget.
Het overige deel wordt door werkgever of uitkerende instantie aan de beslaglegger overgemaakt, totdat de volledige schuld is voldaan. Uw werkgever of de uitkerende instantie is verplicht hieraan mee te werken.

Nee. De beslaglegger moet altijd rekening houden met de beslagvrije voet. De beslagvrije voet is het deel van het inkomen dat je zelf mag houden voor levensonderhoud en vaste lasten. De hoogte van de beslagvrije voet hangt af van je gezinssamenstelling, en is wettelijk vastgelegd. De beslagvrije voet is – bij voldoende inkomen – minimaal 90% van de bijstandsnorm die voor jou geldt. Heb je hoge woonlasten en geen recht op huurtoeslag? Dan moet de beslaglegger hier in sommige gevallen ook rekening mee houden. Ook moet rekening worden gehouden met de premie van de ziektekostenverzekering. Daarnaast wordt in sommige gevallen de beslagvrije voet verhoogd met het niet ontvangen kindgebonden budget.

Op de kinderbijslag en de tegemoetkoming schoolkosten mag geen beslag worden gelegd. Op de huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag mag alleen beslag gelegd worden voor onbetaalde rekeningen waar de toeslag voor bedoeld is. Je verhuurder mag dus beslag laten leggen op uw huurtoeslag. De Belastingdienst zelf mag in het verleden teveel betaalde toeslagen verrekenen met de maandelijkse betaling van de toeslag.

Als er al maximaal beslag was gelegd, hoef je niet méér te betalen. Je ontvangt dezelfde beslagvrije voet. De schuldeiser die als eerste beslag heeft gelegd, zorgt voor de verdeling van het in beslag genomen geld onder de beslagleggers.

Nee, loonbeslag is geen geldige ontslaggrond. Wel is het mogelijk om een tijdelijk arbeidscontract niet te verlengen.

Ja, zolang je maandelijks de beslagvrije voet ontvangt, mag op het vakantiegeld beslag worden gelegd. Is je beslagvrije voet hoger dan je maandelijkse inkomen, dan mag je een deel van je vakantiegeld houden. Is je beslagvrije voet bijvoorbeeld 1000 euro, maar is je inkomen 990 euro? Dan heb je recht op 10 euro per maand extra, dus 12×10=120 euro mag je houden van je vakantiegeld.

In principe mag er geen beslag op de toeslagen worden gelegd, maar er mag wel verrekend worden met toeslagschulden.

Zoals:
– De zorgverzekeraar en het CAK kunnen beslag op de zorgtoeslag leggen, als er een premieschuld is op de basisverzekering. Let wel, dit geldt niet voor schulden op de aanvullende verzekering.
– De verhuurder kan beslag op de huurtoeslag leggen bij een huurschuld.
– Een kinderopvangorganisatie kan beslag op de kinderopvangtoeslag leggen bij een schuld aan de kinderopvang.

Nee. Een deurwaarder kan geen beslag leggen op de kinderbijslag. Wel kun je vrijwillig een machtiging tekenen voor doorbetaling van de kinderbijslag aan een schuldeiser. Je bent hier echter niet toe verplicht, en je kunt de machtiging ook altijd weer intrekken.

Nee. Om beslag te kunnen leggen moet het incassobureau een deurwaarder inschakelen. Deze deurwaarder heeft vervolgens een vonnis van de rechter nodig. Ook met een dwangbevel van de Belastingdienst of het CJIB mag een deurwaarder beslag leggen.

Ja, de uitkeringsinstantie past het recht op verrekening toe. Let er wel op dat je van de uitkeringsinstantie in elk geval de voor jou geldende beslagvrije voet ontvangt.

De belastingdienst (maar ook iedere instantie waarvan jij geld ontvangt) heeft het recht om bedragen die je van hen tegoed hebt te verrekenen met bedragen die zij van jou tegoed hebben. Is het bedrag dat ineens wordt verrekend erg hoog, neem dan contact op met de belastingdienst en vraag of er ook een andere manier is waarop je de schuld kunt terugbetalen.

Als er een nieuw kalenderjaar aanbreekt nadat de schuld opeisbaar is gesteld, wordt de schuld gebruteerd. Wat betekent dat? Het bedrag dat je hebt ontvangen is een nettobedrag geweest. Aan het eind van het jaar moet de uitkeringsinstantie over de uitkering echter sociale premies betalen. Na 31 december moet je daarom ook dit bruto deel van je schuld terugbetalen aan de uitkeringsinstantie.

Beslag op een bankrekening geldt alleen voor het saldo dat op het moment van beslagleggen op de rekening staat. Wanneer dit bedrag van je rekening is afgeschreven, is het beslag op je bankrekening weer gestopt. Het geld wat daarna gestort wordt is weer van jou. De bank moet je dan weer over je rekening laten beschikken. Wil de beslaglegger ook beslag leggen op de gelden die later binnenkomen, dan zal deze opnieuw beslag moeten leggen.

De Belastingdienst kan met een overheidsvordering geld van je bankrekening afschrijven zonder jouw toestemming. Is je schuld hoger dan het bedrag op je rekening? En mag je rood staan van je bank? Dan kan er ook afgeschreven worden van het bedrag dat je rood mag staan. Het is niet mogelijk om dit bedrag terug te laten boeken.

Dit beslag, de overheidsvordering, kan worden ingezet bij alle belastingaanslagen of beschikkingen van Toeslagen met een openstaand bedrag van maximaal € 1000,-. Per overheidsvordering wordt maximaal € 500,- afgeschreven. Dit wordt niet in één keer geïnd, maar er wordt 3 keer € 166,- afgeschreven.

Nee. Als de deurwaarder beslag legt, stelt hij een lijst op van de inboedel die in beslag genomen wordt. Vrijwel alle inboedel mag in beslag genomen worden. Er zijn enkele uitzonderingen, zoals de kleren die je aan hebt, het benodigde eten en drinken voor maximaal een maand en het benodigde bed en beddengoed. De goederen blijven meestal gewoon bij je thuis staan. De deurwaarder kan daarna wel overgaan tot openbare verkoop van de in beslag genomen goederen. Je krijgt hiervan op tijd bericht, zodat je nog de mogelijkheid hebt verkoop te voorkomen door de schuld te betalen of een betalingsregeling te treffen.

Nee, dat heeft geen zin. Als je de deur niet opendoet komt de deurwaarder gewoon nog een keer. De deurwaarder kan zich bovendien toegang tot je woning verschaffen met behulp van de politie en een sleutelmaker. Alle extra kosten die dit met zich meebrengt zijn voor jouw rekening.

Als er eenmaal beslag is gelegd op je inboedel, mag je deze niet verkopen of weggeven. Dat is strafbaar. Omdat er beslag op je goederen ligt, kun je er niet meer zelf over beschikken.

Nee. De deurwaarder mag alleen beslag leggen op jouw eigen inboedel. Woon je bij derden in huis, dan is aannemelijk dat het overgrote deel van de inboedel aan die derden toebehoort. Van spullen die in je eigen kamer staan is het handig als je met bewijsstukken (bijvoorbeeld aankoopbonnen of garantiebewijzen op naam) kunt aantonen wat van jou en wat van je ouders is.

Ja. Zolang de auto nog op jouw naam staat ben je zelf verantwoordelijk voor de betaling van de wegenbelasting, of je de auto nu wel of niet zelf gebruikt. Zodra de auto is verkocht, ontvang je een vrijwaring. Vanaf dat moment hoef je geen wegenbelasting meer te betalen. Eventuele openstaande wegenbelasting van voor die datum moet je nog wel zelf betalen.

Nee. Om beslag te kunnen leggen moet het incassobureau een deurwaarder inschakelen. Deze deurwaarder heeft vervolgens een vonnis van de rechter nodig.

Dat hangt ervan af. Veel mensen staan bij het BKR geregistreerd omdat ze leningen hebben of iets op afbetaling hebben gekocht. Zijn er veel financiële verplichtingen of heb je achterstanden in de betaling van leningen of een bestaande hypotheek, dan kan het zijn dat je de hypotheek wordt geweigerd, omdat de hypotheekinstelling het risico te groot vindt. Iedere instelling kan zelf beoordelen of zij jou op basis van de informatie bij de BKR wel of niet een hypotheek verstrekt.

Nee, er bestaat geen zwarte lijst. Wel kunnen instellingen bij wie je om financiering vraagt in het register van de BKR zien of je betalingsachterstanden hebt of hebt gehad. Deze meldingen blijven in de regel vijf jaar staan. Zijn er betalingsachterstanden (geweest), dan kan dat soms reden zijn om je bijvoorbeeld geen lening te verstrekken

Neem contact op met de deurwaarder en vraag om aanpassing van het beslag. Het Juridisch Loket of de Sociale Raadslieden in jouw regio kunnen je helpen met het berekenen van de beslagvrije voet. Weigert de deurwaarder om de berekening aan te passen, dan kun je een klacht indienen bij de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBVG).

Wil je er zelf mee aan de slag, kijk dan op de volgende site: www.uwbeslagvrijevoet.nl

Ja. Instanties die zonder vonnis van de rechter beslag kunnen leggen, zijn bijvoorbeeld, de gemeente, UWV, DUO, CJIB en de Belastingdienst. Je krijgt dan geen dagvaarding, maar een dwangbevel.

Dat hangt ervan af. Als je in gemeenschap van goederen bent getrouwd, zijn de schulden gemeenschappelijk, en zijn jullie beiden voor de hele schuld verantwoordelijk ( hoofdelijke aansprakelijkheid). Je kunt je schuldeisers vragen om de schuld te splitsen, maar in veel gevallen zullen zij dat niet doen. Betaalt de ene partner niet, dan hebben zij namelijk nog de mogelijkheid de andere partner om betaling te vragen. Om je te beschermen is het voor een aantal financiële transacties, bijvoorbeeld het afsluiten van een hypotheek, nodig dat de kredietverstrekker de toestemming van beide partners krijgt door middel van een handtekening. Maar is je ex-partner tijdens het huwelijk een lening aangegaan, waarvoor jij niet hebt getekend, dan kun je op basis van de huwelijksgoederengemeenschap hier toch op worden aangesproken.
Ben je op huwelijkse voorwaarden getrouwd, dan staat in de huwelijkse voorwaarden beschreven welke financiële verplichtingen van welke partner zijn. Jullie zijn dan niet over en weer aansprakelijk. Anders is het als jullie na het tekenen van de huwelijkse voorwaarden samen nog nieuwe financiële verplichtingen bent aangegaan. Voor die schulden zijn jullie wel beiden aansprakelijk.

Jullie zijn allebei verantwoordelijk voor het hele bedrag van de schuld. Betaalt je ex-partner niets, dan zal de bank jou vragen de hele schuld te betalen, en andersom. Betaal je meer dan de helft van de schuld, dan kun je alles wat je meer hebt betaald dan de helft van de schuld wel opeisen van je ex-partner.

Je partner kan alleen aansprakelijk worden gesteld voor financiële verplichtingen die je samen bent aangegaan: als je bijvoorbeeld beiden voor een lening hebt getekend, of voor eventuele achterstanden in vaste lasten zoals de huur en energie (jullie wonen immers beiden in de woning).

Nee, de schuldeisers zijn geen partij in het echtscheidingsconvenant. Een echtscheidingsconvenant is een afspraak tussen jou en je ex-partner. Alleen jijzelf en je ex-partner zijn gebonden aan deze afspraak. Jullie schuldeisers niet. Was er bij de schuld sprake van hoofdelijke aansprakelijkheid, dan blijft dat nog steeds zo. Betaal je een schuld die je ex-partner zou betalen, dan kun je je ex-partner op basis van het convenant wel om terugbetaling vragen.

Nee, alleen je ex-partner heeft een regeling met de schuldeisers getroffen. Dat betekent dat de schuldeisers je nog steeds kunnen benaderen voor de betaling van het restant van de schulden. Je kunt proberen zelf ook een regeling te treffen met je schuldeisers.

In het algemeen hebben minderjarigen voor het aangaan van grote financiële verplichtingen de toestemming van hun ouders nodig. Heb je geen schriftelijke toestemming voor het abonnement gegeven, dan kun je de telefoonmaatschappij hier op wijzen en het contract laten ontbinden. Denk er wel aan dat je dit zo snel mogelijk doet, zodat er geen grote telefoonschuld ontstaat. Heeft je zoon of dochter al een aantal malen een schrijven van de telefoonmaatschappij gehad en heb je al die tijd niet aangegeven dat je het contract wilt beëindigen, dan kan de telefoonmaatschappij je verwijten niet op tijd te hebben ingegrepen: door de komst van de nota’s op je adres had je immers gewaarschuwd moeten zijn.

Neem voor hulp contact op met het Juridisch Loket.

De bank heeft geld van de spaarrekeningen van mijn minderjarige kinderen gehaald en mijn roodstand daarmee aangezuiverd. Kan dat?

Ja, de auto staat op jouw naam, dus ben jij verantwoordelijk voor de betaling van de motorrijtuigenbelasting. Ook kun je erop worden aangesproken als de auto niet verzekerd is of als er boetes zijn.

Bij een daling van het inkomen is in sommige gevallen draagkrachtmeting mogelijk. Dat betekent dat DUO jouw aflossing herrekent op basis van je huidige inkomen. Op DUO.nl kun je dit berekenen. Deze draagkrachtmeting geldt alleen voor nieuwe maandtermijnen. Achterstallige termijnen moet je gewoon betalen.

Je kunt ook je aflossing tijdelijk stopzetten (maximaal 60 maanden). In die periode hoef je niet af te betalen aan DUO. De maximale terugbetalingstermijn wordt verlengd met het aantal aflosvrije maanden dat je inzet. In de periode dat je je aflossing stopzet loopt de rente door.

Bij draagkrachtmeting wordt je maandelijkse aflossing opnieuw berekend op basis van het huidige, gewijzigde inkomen. Is je inkomen gedaald, dan gaat je maandaflossing omlaag.

Dat hangt ervan af sinds wanneer je partner moet terug betalen. Als je terugbetaalt volgens de terugbetalingsregels van vóór 2012, dan is het mogelijk om een partner niet mee te laten betalen. Bij het vaststellen van de hoogte van de aflossing gaat de Studiefinanciering (DUO) uit van het gezamenlijk inkomen. Wil je niet meebetalen, dan kun je dit schriftelijk doorgeven aan DUO. Elk jaar opnieuw kun je aangeven of je wel of niet wenst mee te betalen. Hieraan is wel een nadeel verbonden. Vaak wordt de rest van de studieschuld na 15 jaar correct aflossen kwijtgescholden. De jaren waarin je als partner niet meebetaalt, tellen niet mee in die 15 jaar. Weiger je bijvoorbeeld 5 jaar lang mee te betalen, dan zal jouw partner 5 jaar langer moeten aflossen. Heb je zelf geen inkomen, dan heeft het weinig zin meebetalen te weigeren: de aflossing van je partner wordt er immers niet anders van.

Vallen jullie onder de terugbetalingsregels van ná 2012, dan is het niet meer mogelijk om jouw inkomen buiten beschouwing te laten bij het vaststellen van de draagkracht. Dit geldt ook voor de terugbetalingsregel van na 2015, alleen heb je dan 35 jaar om terug te betalen.

Meer informatie vind je op duo.nl.

Ook woningontruimingen van gezinnen met kleine kinderen komen voor. Probeer een betalingsregeling met je verhuurder te treffen, om te voorkomen dat deze de schuld uit handen geeft aan een deurwaarder en een ontruimingsprocedure begint. Ligt de schuld al bij een deurwaarder, overleg dan met je verhuurder en de deurwaarder wat je nog kunt doen om ontruiming te voorkomen. Neem zo snel mogelijk contact op met je gemeente afdeling schuldhulpverlening.

Nee. Wel is het mogelijk dat als je de woning niet zelf leeg haalt, je inboedel door de gemeente wordt opgeslagen. Wil je de inboedel terug, dan moet je kosten voor de opslag betalen.

Dat hoeft niet, maar dat is wel verstandig. Lukt het je niet de schuld voor de zitting te betalen, ga dan naar de zitting en geef aan waarom je niet betaalt en wat je zelf voorstelt eraan te doen. Misschien verleent de rechter uitstel. Ga je niet naar de zitting, dan wordt de vordering in elk geval toegewezen, en kan de deurwaarder met het vonnis de ontruimingsprocedure starten.

Ja, als je een achterstand in betalen hebt, mag dat.

Dan word je toch afgesloten. Het is mogelijk dat het energiebedrijf in dat geval extra kosten moet maken, omdat je niet via de meterkast in uw woning afgesloten kunt worden. Deze extra kosten moet jij betalen. Neem zo snel mogelijk contact op met het energiebedrijf en probeer een regeling te treffen voor de achterstand.

Ja, het is mogelijk dat de zorgverzekeraar de aanvullende en/of de tandartsverzekering beëindigd bij een betalingsachterstand. Je blijft echter verzekerd voor de basisverzekering. Bij een betalingsachterstand van minimaal zes maandpremies voor de basisverzekering, krijg je een boete van 130% van de premie. Deze boete wordt direct ingehouden op je loon of uitkering door het CAK. Deze inhouding stopt zodra alle achterstanden inclusief rente en incassokosten zijn betaald, of als er een betalingsregeling is geregeld via de schuldhulpverlening. Vanaf dat moment betaal je weer de normale maandelijkse premie.

Mocht de zorgverzekeraar je ook uit de basisverzekering zetten, dan moet u zich meteen aanmelden bij een nieuwe zorgverzekeraar. Iedere Nederlander is namelijk verplicht om zich te verzekeren tegen ziektekosten. Meer informatie over het onverzekerd zijn vind je op de site van Stichting de Ombudsman: zorgverzekeringslijn.nl.

Heb je een laag inkomen? Mogelijk heb je recht op zorgtoeslag. Kijk op toeslagen.nl voor meer informatie.

Dat hangt af van de voorwaarden voor declaratie van ziektekosten bij je verzekeraar. Als je een achterstand in de betaling van je aanvullende of tandartsverzekering hebt, is het mogelijk dat kosten die onder deze aanvullende pakketten vallen, niet worden vergoed. Krijg je de kosten wel vergoed, dan moet je er rekening mee houden dat de verzekeraar de vergoeding verrekent met de openstaande schuld.

Dat hangt van een aantal zaken af. Belangrijk is wanneer de schuld is ontstaan, maar ook wat voor soort schuld het is. Daarnaast is van belang wanneer de schuldeiser je voor het laatst op de schuld heeft aangesproken. Heb je al een aantal jaren niets van een schuldeiser vernomen, dan is het mogelijk dat de schuld is verjaard. Wil je meer zekerheid, neem dan contact op met het Juridisch Loket.

Mijn moeder is overleden. Ze laat schulden na. Ik ben haar erfgenaam. Moet ik nu haar schulden betalen?

Het is niet zo dat je in ruil voor de goederen je geld terugkrijgt. De schuld kan hierdoor wel lager worden. De schuldeiser mag de goederen opeisen.

Nee. De Wsnp (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) is bedoeld voor mensen die al hebben geprobeerd een schuldregeling te treffen met hun schuldeisers. Zijn één of meer schuldeisers niet akkoord gegaan, dan kun je een beroep doen op de Wsnp. Jij moet kunnen aantonen dat je hebt geprobeerd een regeling te treffen voor al je schulden. Ook moet je al je schuldeisers in het voorstel gelijk hebben behandeld. Een dergelijke regeling is bijvoorbeeld mogelijk via een kredietbank.

Kun je niet aantonen dat je een redelijke regeling hebt voorgesteld, dan is de kans groot dat je niet wordt toegelaten tot de Wsnp. Een uitzondering is de situatie waarin een schuldeiser je faillissement heeft aangevraagd. Is dat het geval, dan kun je met spoed een beroep op de Wsnp doen, om faillissement te voorkomen.

Ja. In een eenmanszaak ben je als persoon aansprakelijk voor de schulden van je bedrijf.

In een VOF zijn alle vennoten hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden. Zij kunnen als persoon op het gehele schuldenpakket worden aangesproken. Je kunt met je medevennoten wel afspraken maken over wie welk deel van de schulden betaalt. Je schuldeisers mogen echter zelf bepalen wie van de vennoten zij op de schulden aanspreken. Betaal je het overgrote deel van de schulden, dan kun je wel proberen datgene wat je teveel betaalt hebt, terug te vorderen van je medevennoten.

Het bedrag dat iemand maximaal beschikbaar kan stellen voor de aflossing van zijn schulden. De afloscapaciteit wordt vastgesteld door het inkomen te verminderen met het Vrij Te Laten Bedrag (VTLB).

Een Bewindvoerder Wsnp wordt aangesteld door de Rechtbank en is belast met de uitvoering van de Wsnp. Hij berekent onder andere het vrij te laten bedrag (VTLB), stelt het schuldenpakket vast en maakt een saneringsplan.

Hij informeert schuldeisers en de rechter-commissaris. U moet de bewindvoerder informeren over alles wat van belang kan zijn voor uw schuldsanering. De eerste 13 maanden krijgt de bewindvoerder al uw post. Op deze manier kan hij controleren of de schuldsanering goed verloopt.

Alle schulden die niet wettelijk preferent zijn, zijn concurrente schulden. Zij moeten gelijk worden behandeld. In de praktijk beroepen sommige schuldeisers (zoals verhuurders of energiebedrijven) zich op een zogenaamde feitelijke of sociale preferentie. Deze schuldeisers zijn niet preferent in de wettelijke zin en dienen dan ook gewoon als concurrente schuldeisers te worden behandeld. Vaak beschikken ze over extra dwangmiddelen om hun vorderingen te innen: afsluiting van energie of water, of ontruiming van de woning.

Een curator probeert vermogensbestanddelen van de failliet verklaarde persoon te gelde te maken, zodat de schuldeisers (een deel) van hun vorderingen kunnen ontvangen. De curator doet het beheer en de vereffening van de failliete boedel bij faillissement en treedt met name op voor de belangen van de schuldeisers.

Een deurwaarder int schulden, in opdracht van een schuldeiser. Zijn mogelijkheden gaan verder dan die van een incassobureau. Een deurwaarder kan bijvoorbeeld:

  • een dagvaarding uitbrengen
  • beslag leggen, bijvoorbeeld boedel- of loonbeslag
  • een woning ontruimen

Een incassobureau is een bedrijf dat schulden int, in opdracht van een schuldeiser. Voor deze werkzaamheden brengt het incassobureau kosten in rekening. Deze moet u betalen boven op de reeds bestaande schuld.

U kunt wel zelf checken of het incassobureau niet onrechtmatig teveel kosten berekent. Op Consuwijzer vindt u hier handige hulpmiddelen voor.

Met het minnelijk traject wordt het schuldregelingsproces bedoeld waarin de schuldregelaar probeert overeenstemming met de schuldeisers te krijgen over een schuldregelingsvoorstel. Medewerking van de schuldeisers gebeurt op vrijwillige basis. Wordt een minnelijk traject met succes afgerond, dan verlenen de schuldeisers finale kwijting. Gaan niet alle schuldeisers akkoord met het voorstel, dan kan de schuldenaar in veel gevallen een beroep doen op de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp).

Meer over het minnelijk traject: nvvk.eu

In een schuldregeling krijgen schuldeisers met een wettelijke preferentie voorrang boven concurrente schuldeisers. In een minnelijke regeling krijgen zij het dubbele percentage aangeboden van wat niet-preferente schuldeisers krijgen.

Schuldhulpverlening is het helpen van cliënten bij het vinden van een oplossing voor hun problematische schulden. Instellingen zijn: kredietbank, gemeenten en door de wet aangewezen instanties.

Schuldhulpverlening is een dienstverlening die mensen helpt schulden te voorkomen, beheersbaar te houden en op te lossen.

Schuldregeling is een verzamelnaam en omvat schuldbemiddeling en schuldsanering. De regeling gebeurt op basis van de beschikbare afloscapaciteit. Een schuldregeling duurt 3 jaar.

en schuldsanering is het oplossen van schulden door het verstrekken van een saneringskrediet. Met dit krediet worden de schuldeisers direct afbetaald. De schuldenaar moet dit nieuwe krediet gedurende de looptijd van de schuldregeling aflossen bij de schuldhulpverlenende instantie.

Het volgens de Recofa (Rechters-commissaris in faillissementen)- methode berekende bedrag dat nodig is voor levensonderhoud en vaste lasten. Deze methode wordt in het minnelijk en wettelijk traject gevolgd.

De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (Wsnp) is een aanvulling op de Faillissementswet en biedt burgers met financiële problemen een extra perspectief op een schuldenvrije toekomst. De rechter beslist hierin over de toelating tot deze regeling, de hoogte van de afloscapaciteit en de duur van de sanering. Voorwaarde voor toelating is, dat de schulden te goeder trouw zijn ontstaan en dat een vrijwillig akkoord over afbetaling niet meer mogelijk is. Dit wettelijke traject kan pas in werking treden, als eerst is geprobeerd in het minnelijke traject tot een oplossing te komen. Uw schuldhulpverlener uit het minnelijke traject kan u adviseren. Hij heeft een voorbeeld van het verzoekschrift en weet welke stukken mee moeten worden gestuurd.

Wij hebben geprobeerd zoveel mogelijk vragen en bijbehorende antwoorden op te nemen. Staat je vraag er niet tussen kies dan voor Stel je vraag.

Artikelen, research & informatie

Een nieuw balans in mijn leven. Zowel financieel als in rust in het dagelijkse.

Uitgelicht

Wilt u ook samen aan de slag met ons voor exta toezicht op financiele ondersteuning?

Stel je vraag

Heb je een vraag voor de bewindvoerder? Wij beantwoorden de vraag binnen 48 uur. 

Formulier